Administrowanie danymi osobowymi

 

§.1

POSTANOWIENIE OGÓLNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest

OptiCom.Solutions Maciej Krawczyk – z siedzibą w Kielcach (25-670) ul. Malików 146B

§2.

ADMINISTRATOR DANYCH

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera i przetwarza dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także dla celów marketingowych i innych opisanych poniżej.

„Dane osobowe” to informacje umożliwiające identyfikację osób lub odnoszące się do identyfikowalnej osoby. W Witrynach zbieramy informacje takie jak:

Imię i nazwisko

Nazwa użytkownika Witryny

Adres pocztowy

Numer telefonu

Adres e-mail

Zdjęcie profilowe

Identyfikator konta w serwisach społecznościowych

Adres IP

Ustawienia konta wybrane przez użytkownika

§3.

PODSTAWY PRAWNE ORAZ CELE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Państwa dane osobowe (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), są przetwarzane:

1. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych, np. wystawianie i przechowywanie faktur albo dokumentów księgowych, bądź wynikającego z przepisów o ochronie środowiska). – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3. prowadzenia kampanii marketingowych oraz oferowania usług świadczonych przez administratora, w tym wysyłki marketingu bezpośredniego oraz informacji handlowych na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4. w celu realizacji procesu rekrutacji (jeżeli w odpowiedzi na ogłoszenie lub z własnej inicjatywy będziecie Państwo aplikować o pracę) realizowany na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora ( tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w celu zapewnienia kontaktu, w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, w celu archiwizacji danych,

6. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, w tym udostępniania formularzy kontaktowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

7. marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, – podstawą prawną przetwarzania danych jest konieczność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym pozostaje możliwość́ informowania Państwa o usługach, przedstawienia ofert dopasowanych do Państwa potrzeb i zainteresowań́ oraz zwiększenie sprzedaży administratora;

8. poprawienia funkcjonalności Serwisu, dopasowanie treści ofert do oczekiwań́ użytkowników i preferencji ustalonych na podstawie Państwa ruchów online podczas przeglądania Serwisu; zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu w celu poprawienia wyników sprzedażowych; podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

9. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f poprzez prowadzenie analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

§4.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Administrator zapewnia możliwość kontaktu poprzez e-skrzynkę znajdującą się w Serwisie. Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne do skontaktowania się z nim i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi.

ZGODY MARKETINGOWE – administrator umożliwiają podczas kontaktu dobrowolne wyrażenie zgody w celu przesyłania informacji handlowych i marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, i może być w każdym czasie wycofane poprzez wysłanie wiadomości za pomocą skrzynki kontaktowej Serwisu

§5.

PORTALE SPOŁECZNOŚĆIOWE

Dane uzyskane poprzez media społecznościowe są przetwarzane, by informować Użytkowników o aktywności administratora oraz promowaniu produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem mechanizmów i narzędzi dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promocji przedsiębiorstwa, budowania wizerunku przedsiębiorstwa w sieci oraz poszerzaniu sieci kontaktów.

§6.

NEWSLETTER

Otrzymywanie elektronicznego i bezpłatnego Newslettera wymaga podania wyłącznie adresu e-mail. Do tego celu przeznaczony jest moduł NEWSLETTER dostępny na stronie Serwisu Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do listy mailingowej Newslettera. Podanie danych jest zawsze dobrowolne i może być w każdym czasie wycofane poprzez wysłanie wiadomości za pomocą skrzynki kontaktowej Serwisu. Adresy e-mail dopisane do listy mailingowej wykorzystywane są w celu wysłania danemu użytkownikowi nowego Newslettera. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom zarejestrowanym w bazie Newslettera. Mogą to być w szczególności informacje o nowościach, oferty promocyjne lub inne informacje handlowe.

§7.

PLIKI COOKIES

1. Usługodawca wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki typu Cookies to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których użytkownik, korzysta z Serwisu, które umożliwiają:

– poprawienia funkcjonalności strony internetowej, dopasowania treści ofert do Państwa oczekiwań́ i preferencji ustalonych na podstawie zachowań w sieci, zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk przeglądania artykułów i produktów na stronach serwisu, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu).

2. Na stronie wykorzystywane są Cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i Cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Klient korzysta ze Serwisu.

3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do swojego Urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) Użytkownika.

4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

5. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

§8.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy przez okres niezbędny dla zawarcia i wykonania umowy oraz rozliczeń po jej zakończeniu, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;

2. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego przez okres niezbędny do jego wypełnienia wynikający z przepisów prawa;

3. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, lub w przypadku ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń przez okres niezbędny do zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń z umowy;

4. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia.

5. po upływie ww. okresów przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§9.

PRAWA I OBOWIĄZKI OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE DOTYCZĄ

1. Użytkownik ma prawo:

a. dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.

b. wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, przysługuje także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

c. dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Klienta/użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Klienta/użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,

d. wnieść skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych Osobowych.

e. by skorzystać z w/w praw użytkownik może skorzystać z punktu kontaktowego o którym mowa w §1. Ust. 2 pkt. b

§10.

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Klientów Serwisu organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych Klientów podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności:

a. Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Serwisu, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Serwisu,

b. Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń w związku z Serwisem.

§11.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:

a. stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;

b. stosuje środki zapewniające: i) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; ii) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego; iii) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych